Stanovy Občanského sdružení Lungta

 • 1. Název a sídlo

  • 1.1. Název sdružení je: Občanské sdružení LUNGTA (dále jen „Sdružení“).
  • 1.2. Sídlo Sdružení je na adrese: Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1.
 • 2. Charakter sdružení

  • 2.1. Sdružení je dobrovolné nevládní neziskové sdružení občanů zajímajících se o Tibet, tibetskou kulturu a tibetský buddhismus.
 • 3. Cíle a činnost

  • 3.1. Cílem Sdružení je získávat a zveřejňovat informace o Tibetu a tibetském exilu, tibetské kultuře, upozorňovat na trvající porušování lidských práv a spolupracovat v těchto věcech s dalšími Českými i zahraničními neziskovými a jinými organizacemi.
 • 4. Orgány sdružení a jednání jménem sdružení

  • 4.1. Sdružení má tyto orgány:
   • (a) valnou hromadu; a
   • (b) správní radu (dále jen „Rada“).
  • 4.2. Jménem Sdružení jedná Rada, přičemž každý z členů Rady je oprávněn jednat jménem Sdružení samostatně ve všech věcech.
 • 5. Valná hromada

  • 5.1. Nejvyšším orgánem Sdružení je valná hromada všech členů Sdružení.
  • 5.2. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně.
  • 5.3. Valná hromada rozhoduje zejména o následujících záležitostech:
   • (a) změna stanov;
   • (b) volba a odvolání členů Rady;
   • (c) přijetí či vyloučení člena Sdružení, určení kmenových a řádných členů Sdružení;
   • (d) schválení výroční zprávy, tj. zprávy o činnosti Sdružení a jeho hospodaření;
   • (e) rozhodnutí o zrušení a likvidaci Sdružení;
   • (f) rozhodnutí o vybírání a výši příspěvku na činnost Sdružení;
   • (g) rozhodování o dalších záležitostech, které do působnosti valné hromady přímo či nepřímo svěřuje zákon.
  • 5.4. Valnou hromadu svolává kterýkoliv člen Rady.
  • 5.5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení. Pokud valná hromada v navržený den konání nebude usnášeníschopná, svolá kterýkoliv člen Rady náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň tři kmenoví členové Sdružení.
  • 5.6. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů Sdružení.
  • 5.7. O konání valné hromady se pořizuje zápis.
 • 6. Správní rada

  • 6.1. Rada je výkonným kolektivním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně svěřeny do působnosti valné hromady.
  • 6.2. Členem Rady může být pouze kmenový člen Sdružení. Členy Rady volí valná hromada. Člen Rady může ze své funkce kdykoliv odstoupit doručením oznámení o odstoupení Radě na jejím zasedání. Členství v Radě zaniká dnem, kdy oznámení o odstoupení Rada projednala, nebo jej projednat měla.
  • 6.3. Rada má šest členů, kteří ze svého středu za účelem plnění formálních povinností volí předsedu a dva místopředsedy.
  • 6.4. Mezi členy Rady je rozdělena odpovědnost za chod Sdružení podle předem schváleného rozdělení dlouhodobých úkolů a pracovních oblastí. Všichni členové Rady jako kolektivního orgánu Sdružení odpovídají za chod Sdružení společně a nerozdílně.
  • 6.5. Radu svolává kterýkoliv člen Rady tak, aby zasedala alespoň jednou v kalendářním čtvrtletí. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů Rady. Rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů Rady.
  • 6.6. Rada svolává dle možností a potřeb Sdružení pracovní schůze všech členů Sdružení.
 • 7. Členství

  • 7.1. Členem Sdružení může být fyzická osoba starší 15 let bez ohledu na pohlaví, politickou, náboženskou nebo národnostní příslušnost, pokud se zaváže vyvíjet dobrovolnickou činnost v souladu s cíli Sdružení.
  • 7.2. O přijetí uchazeče za člena Sdružení rozhoduje valná hromada na základě žádosti uchazeče, přičemž zároveň rozhodne, zda je uchazeč na základě vlastní žádosti přijímán jako řádný, či kmenový člen.
  • 7.3. Členové Sdružení se rozdělují podle svých práv a povinností ve vztahu ke Sdružení na:
   • (a) kmenové členy; a
   • (b) řádné členy.
  • 7.4. Seznam kmenových členů a seznam řádných členů musí být uveden v každém zápise o konání valné hromady.
 • 8. Řádní členové

  • 8.1. Mezi základní povinnosti řádných členů Sdružení patří:
   • (a) dodržovat tyto stanovy;
   • (b) vyvíjet dle svých možností dobrovolnickou činnost v souladu s cíli Sdružení,
   • (c) účastnit se valné hromady;
   • (d) řádně platit členské příspěvky;
   • (e) přispívat k šíření dobrého jména Sdružení.
  • 8.2. Členství ve Sdružení zaniká:
   • (a) doručením písemného oznámení o vystoupení kterémukoliv členovi Rady;
   • (b) rozhodnutím valné hromady o vyloučení.
  • 8.3. Každý člen Sdružení přispívá na činnost sdružení ročním členským příspěvkem ve výši určené rozhodnutím valné hromady.
 • 9. Kmenoví členové

  • 9.1. Kmenoví členové nad rámec práv a povinností řádných členů přebírají dlouhodobou odpovědnost alespoň za jednu ucelenou oblast činnosti Sdružení. Kmenoví členové mají právo podílet se na řízení sdružení prostřednictvím členství v Radě. Ustanovení o řádných členech se na kmenové členy použije obdobně.
  • 9.2. Řádný člen Sdružení může být uznán valnou hromadou za kmenového člena zpravidla po uplynutí alespoň jednoho kalendářního roku trvání jeho řádného členství, pokud se aktivně a zodpovědně podílel na plnění úkolů a cílů Sdružení.
 • 10. Hospodaření sdružení

  • 10.1. Sdružení hospodaří s movitým majetkem. Zdroji majetku mohou být dary a příspěvky fyzických a právnických osob, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskových činností v souladu s cíli Sdružení, případně výnosy z majetku.
  • 10.2. Výdaje Sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů. Za hospodaření Sdružení odpovídá Rada, jež předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření včetně finanční uzávěrky.
 • 11. Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

  • 11.1. V případě zániku Sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Sdružení a jež se zabývá neziskovou činností, a to případně i v zahraničí.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Občanského sdružení LUNGTA v Praze dne 6. října 2007. Toto úplné znění bylo vyhotoveno s ohledem na změnu sídla dne 1. listopadu 2007.

Registrováno u MV ČR dne pod č.j. II/s-OVS/1-33980/97-R. MV ČR vzalo změnu stanov na vědomí dne 16.11.2007.